”Bu yazı yedi bölüm halinde yayınlanacaktır... Amacımız okuyup öğrendiğimiz gerçekleri Türk Milletiyle paylaşmaktır... Yazının tamamını okuduğunuz da çok ilginizi çekecektir... Yazı dizisini Ülküdaşım, Emekli Fizik Öğretmeni Ahmet YURT YAPAN ile birlikte planladık..”

Allah Resulünün Mübarek seçereleri şöyledir..

HZ Adem,

Hz Nuh,

Yafes

(TÜRK)

Oğuzhan,

Azer(TAREH-TÜRK)

Hz İbrahim,

Hz İSMAİL,

Kureyşliler

Haşımiler,

Abdulmuttalip,

Abdullah

Hz Muhammet(SAV)

Yusuf Suat Beyin “MİRATÜS ŞUUM” adlı eserinin 28.inci sayfasında şöyle yazılıdır.. ”Hz İsmail kendisi İbranice konuşurken ,oğulları ve torunları buradaki Araplarla konuşmalrından dolayı sonradan Araplaşmış olduğunu gördü..Kureyşliler dahi sonradan Arapça öğrenmiş,Araplaradandır..”

Essüyuti Camius Sağır'da bir Hadis nakleder..Allah Resulü bir hadisi şerifte ”TÜRKÇE ÖĞRENİN..TÜRKLERİN GENİŞ BİR ÜLKEDE EGEMENLİĞİ VARDIR..Türkler size dokunmadıkça sakın siz onlara dokunmayınız..Çünkü Ümmetimin Yönetimi sonunda Türklerin eline geçeçektir..”

Allah Resulünün İslam'ı tebliğe başlaması ile Mekke yerlileri ve Kureyşin ileri gelenleri saltanatlarının sarsılacağını anladılar..Bu neden ile Hz Muhammet'e bir çok vaatlerde bulundular..Ancak O;bu vaatlerin hepsini geri çevirdi.. Bundan dolayı Peygamberimizi tehdite başladılar..Davasından dönmeyeceğini anlayan müşrikler ,bu işi temizlemek için Kureyşin ileri gelenlerine baskı yapmaya başladılar..Kureyşin ileri gelenleri rahatlarının bozulacağını düşünerek ,efendimizi çeşitli şekilde tehdit ettiler..Amcası Ebutalib'in yanına gelerek ona “”ya yiğenini susturup davasından vaz geçirmesini,ya da TÜRK YURTLARINA çekip gitmelerini tavsiye ettiler..””Ebutalip Kureyşlilerin bu tehtitlerine karşılık duygularını 94 beyitten oluşan KASİDEY-İ LAMİYE'DE dile getirmiştir..

Ebutalip;Arap kabilelerinin ,kendi kavmi olan Kureyşlileri de yanlarına alarak üzerlerine gelmelerinden etkilenmiş ve yüzden o kasideyi kaleme almıştır..Bu şiirinde Mekkelilere şöyle sesleniyor:

“”Düşman bizim gücümüze boyun eğip kahroluyor

Halbuki onlar bizim için Türk ve AAFTALİT(AK HUNLAR) kapılarına sığımamızı isterler..

Allah'ın Evi “”Kabe”” ne andolsun ki sizler yalan söylüyorsunuz..

İşleri karma karışık etmeden ne Mekke'yi terk ne de buralardan Türk Yurtlarına göçüp gitmeyeceğiz..

Biz Muhammet'i(SAV) GÖĞSÜMÜZÜ SİPER EDECEK ,O'nun etrafında çarpışacak;

O'nu sonuna kadar koruyacağız..

O'nun etrafında ölmeden.uğrunda çocuklarımızı ve eşlerimizi feda etmeden ;

O'NU sizlere asla teslim etmeyeceğiz..””

Demek ki Araplar Hz peygamberin soyunu ,sopunu çok iyi biliyorlardı..

Hz Muhammet'in(SAV) torunu Hz Hüseyin'in Kerbela olayından önce TÜRK YURTLARINA gitme isteği ,Yezit tarafından red edildi..Çünkü Hz Hüseyin ;Horasandaki soydaşlarıyla birleşerek tekrar gelir düşüncesinden dolayı HZ Hüseyin'in teklifini kabul YEZİT kabul etmedi..

Kerbela'da savaşın en şiddetli anında yedi kadar Türk Savaşcısı gelip Hz Hüseyin ile görüşmüşler ve O'NU AZERBAYCAN'A götürmek teklifinde bulundular..Hz Hüseyin bundan çok memnun olmuş ve “”Kumadanınıza teşekkür ederim,ancak yardımınız bana değil hasta oğlum ABİDİN'E olacaktır..Ben şehit olduğumda onu alıp götürün..””dediği söyleniyor...Zeynel Abidin Hazretleri azeybaycan'a götürülmüş ,sağlığına kavuşmuş,tekrar geri dönmüştür..Hz Abidin'in daha sonra da MEDİNE'ye döndüğü söylenmektedir..

Çok önemli bir başka husus ise şudur;Allah'ın Resulü,Mekkeli müşriklerin Türk İllerine gitmesini sitemelerine karşın; O en yakınındaki kendi kanından soyundan olan Medine'de yaşayan EVS(OĞUZ), Hazrec(HAZAR) kabileleriyle birinci ve ikinci AKABE biatlarında söz alarak Medine'ye hizcret etmiştir..

EVS ve HAZREC kabilelerinin ataları Yemen'den kaçıp Arap bölgelerine gelen SÜMER TÜRKLERİDİR..Bazıları da Şam'a yerleşmiştir..Gassaniler ,Irak'a yerleşen Lahmiler,Ben-i Huzaa(OĞUZ) CİDDE ve Mekke arasında bir bölgeye ,EVS ve HAZREC kabileleri MEDENİ'ye yerleşmişlerdir..Bu kabileler Medine'ye geldiklerinde Yahudiler bu şehre hakimdirler..Benu Kurayza,Beni Nadir,Beni Kaynuka Evs ve Hacrec kabilelerini Medine'ye sokmazlar..Bu kabileler çöle yerleşirler..Savaşcı Türk soyundan geldikleri için ,Şamda'ki akrabalarından da yardım alarak ,Yahudileri Medine'den çıkarırlar..BENİ KUZAYRA antlaşması yaparlar ve bir daha MEDİNE'den çıkmazlar..Bu antlaşmadan sonra Medine'nin hakimiyeti Türk Sümerleri olan EVS VE HAZREÇLERİN eline geçer.

DEVAM EDECEK....