Eğitim; iletişim sürecinde, insanın değişen ihtiyaçlarının gerektirdiği bilgi ve becerileri, kişisel çaba ile öğrenebilme ve bunları yaşamın özel durumlarına uygulayabilme yeteneğinin kazanılmasıdır. 

Sanat; insanların, doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi öğelerle güzel ve etkili bir biçimde, kişisel bir üslûpla ifade etme çabasından doğan yaratıcı etkinliklerdir. Bu etkinlikler, sanat türlerine göre değişir: Resim, müzik, edebiyat (şiir, roman, öykü...) sinema, tiyatro, opera, bale, heykeltıraşlık, mimarlık... Bu ekinlikleri eserleriyle ortaya koyan, gerçekleştiren sanatçılar, temsil ettikleri sanat alanına göre adlar alırlar. Örneğin, resim yapan sanatçıya ressam, müzik yapana müzisyen; edebiyat türlerinde eser veren sanatçılardan, şiir yazana şair, öykü yazana, öykücü, roman yazan edebiyat sanatçısına romancı; sinemada rolünü canlandıran erkek sanatçıya aktör, kadın sanatçıya aktrist, heykel yapan sanatçıya heykeltıraş... dendiğini anımsayalım. Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan yapıtlar üreten kimselere sanatçı dendiğini unutmayalım. Ayrıca tiyatro, sinema, müzik gibi alanlarda yaratılmış sanat yapıtlarını oynayan, yorumlayan, uygulayan kimselere de sanatçı dendiğini unutmayalım... Sanata ve sanatçıya değer  veren, sanatla düş gücünü geliştiren toplumlar, daha çok güzellik ve mutluluk üretirler. Ürettiklerini özgürce paylaşırlar.

Çağımızda eğitim; bilim ve sanatın işbirliğine dayandırılmalıdır. Sanatın da, bilimin de amacı; insana hizmet etmek ve yeniyi keşfetmektir. Sanata ve duyguların eğitimine önem veren okul ya da eğitim sistemlerinde, duygular eğitilirken, zihinsel yeteneklerin, düşüncenin ve zekânın da geliştiği gözlenmektedir. Sanat, duygu ve düşünce arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı vurgularken, öğrenme ve gelişim sürecinin de etkin bir yardımcısıdır. 

Bilim ve sanat, işbirliği içinde olmak zorundadır. Her ikisinde de amaç, yaşama hizmet ve yeniyi keşfetmektir. Sadece dilleri ayrı, amaçları aynıdır. Sanat; duygu, düşünce, yeteneği eğitirken, zekâ da gelişir. Nitekim sanat eğitimi, bireyin düşünce, duygu ve izlenimlerini, yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeyde anlatabilme çabasıdır. İnsanın; her alanda yaratıcı, tasarlayıcı, düşünce üreten yanını pekiştiren anlayıştır. 

Güçlü ve etkili eğitim aracı olan güzel sanatlar, insanların ortak davranış geliştirmelerine, estetik duyarlık kazanmalarına, yaşama sevincini yakalamalarına, nitelikli insan, verimli yurttaş olmalarına büyük katkı sağlar. İnsanların ortak beğeni kazanmalarına, kötüye, çirkine tavır almalarına yardımcı olur. Böyle bir ortamda, güzellik duygusu ve estetik bilinci, tüm etkinliklere yansır ve insanların günlük yaşamına karışır.

Sanat; bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, işbirliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçme ve ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp bitirme sevincini tatmayı, üretken olmayı sağladığı için vazgeçilmezdir. Sanat eğitimi; bireyin gözlem yapma yeteneğini artırır, özgün buluş ve kişisel becerileri destekler, pratik düşünmeyi geliştirir. Bireyin düşünsel, duyusal kapasitesini, el becerilerini geliştirir ve sentez yapmasına yardımcı olur.

Sanat eğitimi, güzel sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini içine alır. Okul içi ve okul dışı yaratıcı bir eğitimdir. Sanat eğitiminin amacı, yapılmış olanları yineleyen değil, yeni şeyler yapabilme yeterlilikleri olan insanları yetiştirmektir. Sanat; eğitim bilimindeki birikimin ürünü olan çağdaş görüşlerle harmanlanır. Kişinin bir bütün olarak, sanatı anlaması ve anlatması, insanlarla iletişim ve etkileşim sağlaması, toplumda yaratıcı etkinliklerin çoğalmasına yol açar. Böylece sanat eğitimi alanı, yeni ve çağdaş bir nitelik kazanır.

Özetle sanat eğitimi, yaratıcılığın ön planda tutulduğu, eleştirel düşünmenin geliştirildiği, her öğrencinin kişisel gelişimi ve eğilimleri paralelinde yönlendirilmeye çalışıldığı, güvenilir bir eğitim etkinliğidir.

Okullarımızda, eğitimin her kademesinde yürütülecek sanatsal çalışmalar; öğrencilerin yaratıcı düşünce güçlerini ortaya çıkaracak, onları kalıplara sokmayacak, kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacaktır. Temel amacı; çocuğu, araştırmaya, sormaya, güzeli bulmaya, denemeye, sonuçlandırmaya, kendine güveni artırmaya hizmet etmek olan sanat eğitimi, eğitimin her kademesinde, kesintiye uğramadan devam etmelidir.