Beşikdüzü ilçesine doğalgaz ulaşımı için boru hattı döşeniyor.

Sarıtaş Yaylasından Beşikdüzü’ne ulaşacak doğalgaz boru hattının yapımına başlandı.

Gümüşhane’nin mer­keze bağlı Dumanlı Kö­yü-Sarıtaş yaylasından başlatılan boru hattı, Zigana, Kadırga Yaylası, Elikbeli, Karakısrak ve Kuçis mezeresi üzerin­den Beşikdüzü’ne ula­şacak.

Doğalgaz boru hat­tından ayrılacak bir ko­lun da Tonya’ya bağlan­ması istendi.

Tonyalı vatandaşlar, “Boru hattı Tonya top­raklarından geçecek. İlçe merkezine en yakın yer Sayraç’ın Şebelek mevkii. Buradan ayrıla­cak hattın kısa bir me­safe ile Tonya’ya bağ­lanmasını istiyoruz.” dediler


Beşikdüzü ilçesine doğalgaz ulaşımı için boru hattı döşe­niyor.

Sarıtaş Yaylasından Beşikdüzü’ne ulaşa­cak doğalgaz boru hattının yapımına başlandı.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Du­manlı Köyü-Sarıtaş yaylasından başlatı­lan boru hattı, Ziga­na, Kadırga Yaylası, Elikbeli, Karakısrak ve Kuçis mezeresi üzerinden Beşikdü­zü’ne ulaşacak.

Doğalgaz boru hat­tından ayrılacak bir kolun da Tonya’ya bağlanması istendi.

Sarıtaş Yaylasından döşenmeye başla­yan boru hattının 108 km uzunluğun­da olacağı öğrenildi.

Boru Hatları ile Pet­rol Taşıma A.Ş. (BO­TAŞ) tarafından 27 Şubat 2018 tarihin­de “Beşikdüzü OSB Doğalgaz Boru Hattı Yapımı” ihalesi ger­çekleştirilmişti. Ha­ziran ayı sonunda yapılan yer teslimi ile de çalışmalara başlandı.

Güzergah: Sarıtaş Yaylası, Cami Bo­ğazı, Zigana Dağı, Kadırga Yaylası, Elikbeli…

Trabzon’un Beşik­düzü ilçesini doğal­gaz ile buluşturacak olan projenin 120 Milyon liraya mal olması bekleniyor. Gümüşhane’nin Sa­rıtaş yaylasından başlayarak Cami Boğazı, Zigana Dağı ve Kadırga Yaylası, Elikbeli üzerinden devam eden yakla­şık olarak 108,37 kilometre uzunlu­ğunda ki hatta 12 inch (30,48 cm) çapında yüksek ba­sınç doğalgaz çelik boru hattı sistemi döşeniyor.

Beşikdüzü ve Çev­re İlçeler Doğalga­za Kavuşacak

Yer tesliminden iti­baren 510 takvim günü içerisinde teslim edile­cek olan iş ile ilgili olarak konu­şan müte­ahhit firma yetkili­leri, Beşikdüzü Or­ganize Sanayi Böl­gesi, Beşikdüzü ve çevre ilçelerin 2019 yılı sonuna kadar doğalgaza kavuştu­rulmasının hedef­lendiğini söyledi.

     

Güzergah Açma İşi Kadırga’ya Ulaştı

İran’dan gelen ana boru hattının Sa­rıtaş yaylasında bulunan istasyon merkezinden başla­yan çalışmalar kap­samında Kadırga yaylasını geçtikleri­ni ve Kızılağaç Yay­lasına ulaştıklarını dile getiren firma yetkilisi, “Şu anda güzergah açma iş­lemi sürdürülüyor. Boruların getirilme­si ile birlikte kanal açma işlemi yapı­lacak. Borular indi­rilip kaynak işlemi yapıldıktan sonra da kapatma işlemi gerçekleştirilecek.” dedi.

Tonya’ya da bağ­lansın…

Doğalgaz boru hat­tının Elikbeli Yayla­sından geçeceğini ifade eden vatan­daşlar, “Boru hattı Tonya toprakların­dan geçecek. İlçe merkezine en yakın yer Sayraç’ın Şebe­lek mevkii. Bura­dan ayrılacak hattın kısa bir mesafe ile Tonya’ya bağlanma­sını istiyoruz. İlçe yöneticileri, yerel yönetimler, siyaset adamlarını ağırlık­larını koysun, Ton­ya’ya da doğalgaz getirilsin. Mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri il­çenin geleceği için önem arz eden do­ğalgaz için gerekli çabayı göstersinler. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Bu konuda herkes seferber olmalı.” de­diler