Tonya’nın Elikbeli yaylasında hizmete açılan otele helikop­ter pisti için ihale ya­pılması tartışmalara neden oldu.

Geçen yıl Ağus­tos ayı içinde Cum­hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ta­rafından açılışı ger­çekleştirilen otel için yaklaşık dört mil­yon liraya helikop­ter pisti yapılmasını eleştiren siyasetçiler, “Tonya’da otel için var, ama hastalar için helikopter pisti yok.” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Ağustos ayında otel açılışında konu­şan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma­sında yayladaki ote­le ulaşmanın fazla zaman aldığını ifade ederek, en kısa za­manda buraya bir helikopter pisti ya­pılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, “Otele bol kazançlar diliyo­rum. Bizler sadece Halk Bankası olarak değil, bakanlıklar olarak da inşallah sizlere elimizden ge­len desteği vereceğiz. Burada iki helikop­terin inebileceği yer olsa buraya inerdik. Bu işaret fişeğini de inşallah vermiş ola­lım. Ulaştırma Baka­nımız zaten bu işle­rin piri… Bunlar çok çok yüksek yatırım­lar değil. Helikop­terler inip kalkmaya başlayınca, iş adam­ları helikopterleriyle buraya gelecek, hafta sonu bir iki gün bu­rada kalacaklar.” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı, “Gerek valimiz, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tonya Belediye Başkanı­mız da üzerlerine düşeni yaparlar, biz de bu adımı inşallah hep beraber atmış oluruz.” diyerek ilgili tüm kurumlara açık talimat verdi.

Aradan geçen yak­laşık üç aylık süre sonunda helikopter pisti için şartname tamamlandı ve ihale­si yapıldı.

Yaklaşık maliye­ti 4 milyon 236 bin TL olarak belirlenen ihalenin, özel olarak davet edilenler ara­sında gerçekleştiril­diği öğrenildi.

En yüksek tekli­fin 4 milyon 211 bin TL olduğu bildirilen ihale, 4 milyon 98 bin TL'ye Aliyazıcıoğlu İnşaat'a verildi.

Böylece, çevresin­de başka hiçbir işlet­me olmayan, sadece 70 odalı otele, devlet kasasından özel heli­kopter pisti yapılma­sının önü açıldı.

Aydın sorguluyor

Konu ile ilgili ola­rak konuşan Cum­huriyet Halk Partisi Tonya İlçe Başkanı Şuaib Aydın, “Trab­zon’da hasta ambu­lansı olarak çalışan helikopterlerin dı­şında kaç tane heli­kopter var? Helikop­ter pisti kime hizmet verecek?” dedi.

Aydın şöyle ko­nuştu: “İki yıldan beri, acil hastalar için Tonya’ya helikopter gelmiyor. Kalp rahat­sızlığı geçiren hasta­lar, ambulansla Vakfı­kebir’e gönderiliyor. Oradan helikoptere teslim ediliyor. İki yıl önce ilçe stadına inen helikopterler neden gelmiyor? Stat uygun değil deniyor­sa, Cumhurbaşkanı geldiğinde üç heli­kopter nereye indi? Hastalar için pist ya­pılmazken otel için yapılıyor. Otel sahibi, kendi imkânları ile yapabilir. Buna diye­ceğimiz yok. Ancak, devlet kasasından dört milyon liranın harcanmasını sorgu­luyoruz. İlçe merke­zinde hastalar için bir pist yapmayanlar, yaylaya onca parayı harcıyor.”

Latifoğlu: Önce hal­ka hizmet

İYİ Parti Tonya İlçe Başkanı Ali Paşa Latifoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tonya’ya yapıla­cak her hizmet için teşekkür ederiz. An­cak, hizmetler, şahıs­lara değil topluma yapılmalı. EYT’liler için para bulunmaz­ken Elikbeli helikop­ter pistine bulunu­yor. Acil hastalar için ilçe merkezine heli­kopter gelmiyor. Bize göre öncelik ambu­lans helikopter pisti­dir. Dışarıda yaşayan Tonyalılar da hesaba katılırsa elli bin nüfu­sa hizmet dururken özel şahıslara hizmet doğru değildir. Dev­letin parası harcana­caksa önce halka hiz­met için harcanmalı. Belediye otobüsünün gelmediği bir ilçenin yaylasına helikopter pistinin yapılması Tonyalılara yapılan haksızlıktır. Öncelik Tonya olmalı.”

Altuntaş’tan mutlu azınlık vurgusu

Saadet Partisi Ton­ya İlçe Başkanı Abdul­lah Altuntaş da heli­kopter pisti ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “AKP hükü­metinin sağlık alanın­da yaptığı hizmetler aksaklıklara rağmen takdire şayandır. Bu da insan sağlığına ve­rilen önemi göster­mektedir. Ancak mut­lu bir azınlığa yapılan Tonya Elikbeli turistik tesisi için yapılacak olan helikopter pisti hükümetin fakirin ya­nında değil, zenginin yanında olduğunun göstergesidir.

Tonyamızın kazan­cı olacak olan bu pis­tin yeni yapılacak olan hastanenin yanında olması veya ikinci bir helikopter pistinin ya­pılması daha mantıklı ve halkımıza büyük bir hizmet olacaktır. İlgililerin halkımızın bu haklı isteğini ciddi­ye almasını istiyoruz. Yoksa Tonya halkı bu­nun hesabını ilk se­çimde soracaktır.”