Folderesi üzerinde kurulması planlanan Çamlı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali projesine Danıştay’dan izin çıktı. Daha önce, Trabzon İdare Mahkemesi, proje ile ilgili ÇED raporunu iptal etmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, idare mahkemesinin iptal kararını Danıştay’a taşımıştı. Danıştay 14. Dairesi verdiği kararda, Trabzon İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu.

Danıştay 14. Dairesi kararında, “İdare Mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelenmesi sonucu düzenlenen raporun hükme esas alındığı ve kurulması planlanan Çamlı Regülatörü ve Hidro Elektrik Santrali projesinin çevreye olumsuz etkilerinin bulunduğu, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için önlem alınması gerektiği, proje nedeni ile Tonya İlçe merkezi boyunca akan yaklaşık 5,5 km. mesafede suyun dere yatağından alınmış olacağı, kentin doğal dokularından olan suyun kent içinden alınması sonucunda, hoş manzara oluşturma, havayı yumuşatma, kent içinde serin dinlenme/ eğlenme/ spor/ beslenme alanlarının kurulmasına olanak tanıma, kokuşmayı önleme, kirliliği yıkama vb. fonksiyonları layıkıyla yerine getiremeyeceği, bu bakımdan halkın kent makro formu açısından olumsuz etkileneceği, yine cebri boru güzergahının Tonya-Vakfıkebir Karayolu yol güvenliği bakımından da sorun teşkil ettiği, heyelan, erozyon, taş yuvarlanması ve çığ düşmesi tehlikeleri taşıdığı, bu kısım için gerek inşaat sırasında ve gerekse de sonrasında özel önlemlerin alınması gerektiği, ÇED Raporunda ise bu konuda yeterli bilgi ve önlem yer almadığı, gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.” ifade edildikten sonra,

“Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu projenin çevreye bazı zararlar verebileceği belirtilmekle birlikte, bu zararların bölgenin bitki örtüsü ve iklimi nedeniyle giderilmesinin mümkün olduğunun belirtildiği, dere yatağına bırakılacak can suyu miktarının derenin yıllık debi oranına göre mevzuatta belirtilen değerleri karşıladığı, proje dosyasında çevreye verilecek tahribatla ilgili olarak gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin birçok öneri ve taahhüdün sunulduğu görüldüğünden, dava konusu ÇED Olumlu kararında hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” denildi.

Danıştay 14. Dairesi, Trabzon İdare Mahkemesinin 20/09/2016 günlü, E2015/390, K:2016/1073 sayılı kararının BOZULMASINA, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2(i) maddesi uyarınca DAVANIN REDDİNE karar verdi.

Danıştay’ın ret kararını değerlendiren Tonya Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Bekir Uzunoğlu, “Trabzon İdare Mahkemesi’nin ÇED raporunu iptal ederken dayandığı bilirkişi raporu açık ve net olarak projenin çevreye vereceği zararları ortaya koyuyor. Verilen hukuki karanın, aynı bilirkişi raporuna dayanarak reddedilmesi bir hukuk garabetidir. Yakın gelecekte çevre konusunda çok daha kötü kararlarla karşılaşacağız. Konuyu Danıştay’a taşıyan kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olması da ayrıca düşündürücüdür. Ne tür karar verilirse verilsin, projenin Tonya’ya zarar getireceğini biliyoruz. 14. Daire’nin kararı, Folderesi’ni infaz etmiştir.” dedi.

HEDA Elektrik Ltd. Şti tarafından hazırlanan söz konusu proje, Canikdere Şelalesinin olduğu yerden başlayacak. Karşular, Yenimahalle, Çamlı üzerinden toplam 4 bin 985 metre uzunluğunda tünelle, Karaağaçlı Mahallesi sınırında yapılacak dinlendirme havuzuna ulaştırılacak. Oradan cebri boru ile dere yatağına bırakılacak su ile HES yapılacak.

Ayrıca, Tonya Belediyesi tarafından Canikdere Şelalesi’nin olduğu bölge ile ilgili bir de turizm projesi bulunuyor. Karardan sonra belediyenin projesinin geleceğinin ne olacağı merak ediliyor.