Kadıralak Yaylası için Bölge İdare Mahkemesi karar verdi.

Trabzon ili, Tonya ilçesi, Kadıralak Yaylasının, 3. derece doğal sit alanı statüsünün 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak belirlenmesine ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 17/07/2017 tarihinde onaylanan Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 26/05/2017 tarih ve 785 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada karar çıktı.

Trabzon İdare Mahkemesi’nde açılan davada, ilgili mahkeme 27 Mart 2018 tarihli kararında davanın reddine karar vermişti.

Bunun üzerine konu Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesinde yürütülen yargılama sonunda verilen kararda,” Kadıralak Yaylasının yerleşim alanlarını içine alan ve ormanlık alanın dışında kalan bölgelerin “sürdürülebilir ve kontrollü kullanım alanı” olarak, ormanı kapsayan alanların ise “nitelikli koruma alanı” olarak belirlenmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” denildi.

Davacılar adına davayı yürüten Avukat Ozan Karagöz, Tonyahaber’e yaptığı açıklamada “Sevgili Ortamahalle Muhtarı Merhum Muammer Liman Sağlam’ın ruhuna armağan olsun!” dedi.

Av. Karagöz şunları söyledi: “Davayı açtığımız 2017 yılından beri, her aşamada Ortamahalle Muhtarı Muammer Liman Sağlam’ın dik duruşunu, davaya sahip çıkışını unutmak mümkün değildir. Vardığımız sonucu kendisi ile paylaşmayı ne kadar çok isterdim. Yine de sevgili Muhtarın ruhuna armağan olsun, diyorum.”

Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararında,  …doğal sit alanı içerisinde 144 kritik flora türü belirlendiği, 2 tanesinin kritik seviyede endemik tür olduğu, 11 türün ise tehlikede (EN) kategorisinde değerlendirildiği, 24 tanesinin duyarlı (VU) tehlike kategorisinde olduğu, alanda bulunması muhtemel 37 türün küresel ölçekte önemli derecede tehlike kategorisi kapsamında yer aldığı, bunların haricinde diğer türlerin de küresel ve ulusal ölçekte farklı tehlike kategorilerinde yer aldığı, alanda bulunan mavi yıldız çiçeğinin de (Scilla siberica) tehlike kategorisinde bulunan ve koruma altına alınan endemik türlerden birisi olduğu, 8 iki yaşamlı ve 8 sürüngen türünün alanın uygun habitatlarında bulunabileceğinin belirlendiği, iki yaşamlılardan 3 türün, sürüngenlerden ise 2 türün “kritik tür” olarak değerlendirildiği, alanda bulunan 33 memeli türünden 3 tanesinin kritik türler olduğu, Kadıralak Yaylası'nın merkezi kısmında insan faaliyetlerinin ve yapılaşmanın aşırı olduğu, ancak merkezin dışına doğru ormanlık alanlarda bu faaliyetlerin kesildiği, bu ormanlık alanların doğal karakterlerini koruduğu ve yaban hayvanlarının barınma, beslenme ve üreme gibi hayati ihtiyaçlarını temin edebileceği uygun yaşama şartlarına sahip olduğu görülmektedir denildi.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi gerekçeli kararında şu tespitlere yer verdi:

“Bu durumda, kesin korunacak hassas alanların bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde

olağanüstü ekosistemlerin, türlerin, habitat ve jeolojik jeomorfolojik özelliklerin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan alanlar olduğu, Doğu Karadeniz bölgesinin karakteristik yüksek rakımlı yaylalarından biri olan Kadıralak Yaylasının, doğal süreçlerden geçerek oluştuğu, bulunduğu coğrafi pozisyon itibariyle çevresiyle bütünlük arz ettiği, yüksek dağ çayırları ile orman örtüsünün birbirine geçiş yaptığı alanlardan olduğu, dolayısıyla biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin olduğu, yaylanın genişçe bir düz alan çevresinde kırsal yerleşimlerden oluşarak tipik ve eşsiz bir yayla görünümünde olduğu, aynı yükseklikteki alanlarla bir benzerlik göstermediği, yüksek yayla özelliğinin estetik ve mükemmellik hissi verdiği, Trabzon ili biyolojik çeşitliliği ve habitat çeşitliliğine estetik bir farklılık kattığı, doğal süreçlerde yenilenebilme potansiyeli bulunduğu, yerleşim alanlarının dışında müdahalenin az olduğu doğal bir alan özelliği gösterdiği, merkezi kısmı dışında kalan yerlerin kritik türler için üreme ve yaşam alanı oluşturduğu, bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri, türleri bulundurduğu, jeolojik, jeomorfolojik özelliklerinin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana geldiği, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riskinin yüksek olduğu, doğal süreçler veya zamanla sınırlı müdahalelerle dönüşebilme kabiliyetine sahip olduğu, korunacak hedef tür veya türlerin üreme alanlarını ihtiva ettiği, dolayısıyla kesin korunacak hassas alanlara ilişkin ayırt edici kriterlerden birkaçını içerdiği göz önüne alındığında, Kadıralak Yaylasının yerleşim alanlarını içine alan ve ormanlık alanın dışında kalan bölgelerin “sürdürülebilir ve kontrollü kullanım alanı” olarak, ormanı kapsayan alanların ise “nitelikli koruma alanı” olarak belirlenmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Eski Ortamahalle Muhtarı Muammer Liman Sağlam’ın vefatı sonrası Ortamahalle Muhtarlığına vekaleten görevlendirilen Mehmet Karabulut, Bölge İdare Mahkemesinin kararından duyduğu memnuniyeti belirterek şöyle konuştu: “Kadıralak Yaylası’nın korunması yönünde her türlü çalışmanın içindeyiz. Üçüncü derece sit alanı olan koruma kararının, sürdürebilir koruma ve kullanım alanı ile nitelikli koruma alanına dönüştürülmesine karşı açılan davayı kazandık. Yaylamızın korunması için davamızı takip eden Avukat Ozan Karagöz’e mahallem adına teşekkür ediyorum. Muhtarımız Liman Sağlam’ın da bu günleri görmesini isterdim. Kendisini rahmetle anıyorum.”

Kadıralak Yaylası için açılan davaya eski Trabzon milletvekili Avukat Haluk Pekşen de müdahil olarak katıldı. Davayı Ortamahalle Muhtarı merhum Muammer Liman Sağlam, Yenimahalle Muhtarı Selvet Günaydın ile Ahmet Kenan Karabulut, Loğman Bektaş ve Ali Kurt açmışlardı.