Tonya Devlet Has­tanesi’nde Genel Cer­rahi Polikliniği hiz­mete açıldı.

Tonya Devlet Has­tanesi’nde haftanın bir günü hizmet vere­cek olan Genel Cerra­hi Polikliniği hizmete açıldı.

Mart ayı itibariyle hizmet vermeye baş­layan poliklinikte Ge­nel Cerrahi Uzmanı Dr. Serpil Atasoy’un Salı günleri hasta ka­bulü gerçekleştirdiği öğrenildi.

Tonya Devlet Has­tanesi Başhekimi Dr. Serpil Atasoy, yeni açılan Genel Cerra­hi Polikliniğiyle ilgili şunları söyledi, “Bir­çok hastalığın teşhis ve tedavisinde önem­li bir yere sahip olan genel cerrahi hizme­tini Tonya halkına kazandırdığımız için mutluyuz. Salı günleri hastanemizde polikli­nik yapıyorum. Ayrı­ca Perşembe günleri de Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde has­talarımızın endosko­pi ve kolonoskopilerine bakıyorum. Küçük çaplı, anestezi gerektirmeyen ope­rasyonları da hasta­nemizde yapıyoruz. Tonya halkına en iyi hizmeti yapmak için elimizden geleni yap­maya çalışa­cağız.”

Dahiliye polikliniği­nin ardın­dan açılan, Genel Cerra­hi Poliklini­ği de Tonya Devlet Has­tanesi bün­yesinde hiz­met vermeye devam edecek.