Trabzon Damızlık Sı­ğır Yetiştiricileri Birliği tarafından ilimizde ve özellikle ilçelerimizde hayvancılığı geliştirme­ye katkı sağlamak amacı ile Danimarka’dan ithal ettiği 77 baş Jersey Irkı Damızlık Gebe düvenin dağıtımını gerçekleştir­di.

Bölgemizde yetiştiri­ciliği yapılan ve ilçemiz­de ‘Coğrafi İşaretli Ürün’ olan tereyağının kaynağı Jersey Irkının gelişti­rilmesi, hayvan başına verimin artırılması ama­cıyla ithali yapılan 77 baş Jersey Gebe düveler üreticilere dağıtıldı. Hak sahipleri Ziraat Banka­sından sıfır faizli yatırım kredisi kullanarak bu projeden yararlandı.

Damızlık Sığır Yetiş­tiricileri Birliği Başka­nı Ali Altınbaş’ın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi: “1968 yılında CHP Trab­zon Milletvekili Ahmet Şener tarafından getiri­lerek Tonya’ya dağıtılan 200 baş Jersey sığırın sayesinde ilçemiz geçim kaynağını bu sığırlardan oluşturmuştur. Kısa za­manda ilçemizde olduğu gibi Trabzon’un diğer il­çelerine de yayılmıştır. Jersey sığırlarının süt ve tereyağı kalitesi ba­kımından üstün özellikli olması sebebiyle yur­dumuzun her tarafın­dan gelerek ilçemizden olduğu gibi Trabzon’un diğer ilçelerinden de da­mızlık Jersey sığırı satın almışlardır. Bölgemiz şartlarına alışan Jersey sığırı uzun yıllardır ye­tiştirilerek yerli ırkın ıslah edilmesini sağla­mıştır. İlçemizin gelir ve geçim kaynağını oluş­turan Jersey ırkı bölge­mizde yerli gen kaynağı haline gelerek bir marka olmuştur. Ülkemizde bi­limsel kaynaklarda jer­sey ırkının yayılma ala­nı Doğu Karadeniz olup merkezi Tonya diye ifade edilmektedir. Bu dere­cede öneme sahip olan yerli gen kaynağımız haline gelen Jersey ırkı­nın değerini ve kalitesini artırmak zorundayız. Bu amaçla yetiştiricileri­mizi bilinçlendirmek ve gelirini artırmanın çaba­sı içerisindeyiz. Üyeleri­mize, dağıtacağımız 250 baş hayvanın ilk partisi olan 77 baş hayvanı da­ğıttık. İkinci partide ge­tirilecek olan 173 baş hayvan için üyelerimizin müracaatlarını alıyo­ruz. Dağıtımı yapılacak hayvanların süt ve yağ verimleri yüksek olup halihazırda elimizde bu­lunan yerli hayvanları­mızın iki katı seviyede verim verebilmektedir. Bu sebeple hayvancılık yapan ve yapmayı düşü­nen yetiştiricilerimizin bu projeden faydalan­malarını tavsiye ediyo­ruz.”